I takt med att vår tjänst utvecklas behöver vi också uppdatera våra allmänna villkor. Den nya versionen av villkoren kommer träda i kraft från och med den 3:e maj 2021. I denna bloggartikel har vi samlat de vanligaste frågorna kring våra nya användarvillkor. 

Vart kan jag hitta de allmänna villkoren?

Nästa gång du loggar in (från och med den 3:e maj) kommer du bli skickat till en sida med de allmänna villkoren. Du kommer kunna läsa igenom dem, ladda ner dem samt acceptera dem. Du kan också läsa villkoren genom denna länk

Behöver jag acceptera de nya villkoren?

Ja, för att fortsätta använda vår tjänst behöver du godkänna de uppdaterade villkoren. Om du inte vill godkänna dem kan du alltså inte använda SnappCar längre. 

Hur godkänner jag de nya villkoren?

Första gången du loggar in från och med den 3:e maj kommer du automatiskt bli skickad till en sida med de allmänna villkoren. Vi ber dig att läsa igenom villkoren och acceptera dem. Efter det kommer du få möjlighet att använda tjänsten som vanligt igen.

Varför har villkoren uppdaterats?

SnappCar utvecklar regelbundet sin tjänst och det inkluderar samarbeten med externa leverantörer som till exempel vårt försäkringsbolag. Över tid förändras vissa aspekter av tjänsten som gör att de allmänna villkoren behöver uppdateras. I detta fall behövs en uppdatering för att helt enkelt stämma överens med hur vår tjänst fungerar i dagsläget. 

Vad har förändrats jämfört med tidigare villkor, mer specifikt?

De avsnitt som har fått en betydande förändring, samt de som är helt nya är:

 • Allmänt/Tillämplighet/Scope
 • Definitioner
 • Artikel 3 (3.6, 3.7)
 • Artikel 5 (5.1, 5.2, 5.5, 5.11)
 • Artikel 6 (6.2, 6.8)
 • Artikel 7.1
 • Artikel 8 (8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13)
 • Artikel 10 (10.2, 10.4, 10.5-6, 10.11)
 • Artikel 11 (11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13)
 • Artikel 13 (13.3, 13.4)
 • Keyless

Vad är de viktigaste förändringarna i de nya villkoren?

Flera artiklar i villkoren har uppdaterats. De mest betydande är följande:

 • Vi har lagt till en ny sektion för Keyless-bokningar. Villkor för Keyless-bokningar fanns tidigare separat från våra allmänna villkor. För att göra det tydligare för användare finns de nu som en del av de allmänna villkoren. 
 • Vi har inkluderat mer information om vilken typ av säkerhetskontroller som vi får göra samt beslutsfattande kopplat till det. Till exempel att vi har tillåtelse att neka användare att registrera sig om de inte godkänns av vissa säkerhetskontroller (artikel 3.6) samt att vi har rätt att radera en användares profil i särskilda fall (artikel 3.7). 
 • Ansvaret hos användarna på plattformen har blivit specificerade ytterligare. Till exempel:
  • Bilägaren måste ha uppdaterade bilder på sin bils profilsida (artikel 5.2 och 8.10).
  • Eventuella felaktigheter i hyresavtalet måste rapporteras till SnappCar Support inom 48 timmar efter hyresperiodens slut (artikel 8.13).
  • Skador på fordonet måste rapporteras direkt till försäkringsbolaget, inom tidsfönstret som bestämts av försäkringsbolaget (artikel 10.2)
  • Bilägaren är ansvarig för att efterfölja skatteregler och andra bestämmelser som kan vara aktuella gällande uthyrning eller leasing av fordonet (artikel 11.11)
  • Hyrestagaren måste återlämna bilen på en tillåten parkeringsplats (som uttryckligen har godkänts av bilägaren, artikel 8.7)
  • Självrisken som ska betalas av hyrestagaren kan variera beroende på olika faktorer.
  • Om hyrestagaren inte har köpt till självriskreducering vid bokningstillfället och skador uppstår, har SnappCar rätt att debitera en förhandsbetalning av självrisken från hyrestagaren (artikel 10.5 och 10.6)
  • SnappCar har tillåtelse att kräva en deposition från hyrestagaren (artikel 11.13)
 • Vi samarbetar nu med nya betalningsleverantörer, Stripe och Mollie Payments. Genom att godkänna SnappCars villkor accepterar användaren automatiskt även deras villkor. Om användare inte vill godkänna dessa villkor kan hen inte använda vår tjänst alls (artikel 11.3-11.5)
 • Vi klargör att användare inte kan kräva ersättning för inkomstbortfall (artikel 13.3) och att vi inte är ansvariga för skador som uppstår till följd av försäkringsbolagets bedömning av om skadorna är berättigade för ersättning eller ej (artikel 13.4).

As a result of changes to our service, we will adjust our general terms and conditions. The new Terms & Conditions will be effective from May 3rd, 2021. In this blog you will find the most frequently asked questions about our new Terms & Conditions.

Where can I find the new Terms & Conditions?

The new Terms & Conditions will be shown the next time you will login to our platform on or after May 3rd, 2021. You will be able to read and download the new terms and accept them. You can find the new terms and conditions here

Do I have to accept the new Terms & Conditions?

Yes. To continue using SnappCar you have to accept these updated terms. If you do not want to accept the new Terms and Conditions, the only option for you is to stop using SnappCar. 

We inform you now so you can take your time and read what has changed before you accept. 

How do I agree to the new Terms & Conditions?

When logging in on SnappCar, from May 3rd 2021 on, you will be presented with the new Terms and Conditions. Please go through the terms and accept them. After that you will be able to use SnappCar like usual. 

Why is there an update?

SnappCar continuously reviews its service, including the cooperation with external parties like our insurance partners. Over time certain aspects of our service have been changed or updated. Therefore, a renewal of the Terms and Conditions was required.

What exactly changed compared to the previous terms and conditions?  

The articles that significantly changed or were added into the new Terms & Conditions of May 3rd 2021 are:

 • General/applicability/scope
 • Definitions
 • Article 3 (3.6, 3.7)
 • Article 5 (5.1, 5.2, 5.5, 5.11)
 • Article 6 (6.2, 6.8)
 • Article 7.1
 • Article 8 (8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13)
 • Article 10 (10.2, 10.4, 10.5-6, 10.11)
 • Article 11 (11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13)
 • Article 13 (13.3, 13.4)
 • Keyless

What are the most important changes to the Terms and Conditions?

Several articles within the Terms and Conditions have changed. The most substantial changes are the following:

 • We have included a new section for keyless rental in the Terms and Conditions. Terms for keyless rental were included in a separate set of Terms and Conditions before. In order to make it more clear for our users, we have merged the two documents and created one set of Terms and Conditions.
 • We have included more information on what type of security checks that we may perform and decisions related to that. For example, we may refuse registration of users if they do not pass certain security checks (article 3.6) and we may delete a user profile in certain circumstances (article 3.7).
 • The responsibilities of users of the platform when renting a car have been further specified. For example, 
  • The owner of the vehicle needs to provide up to date pictures of the vehicle on his or her profile (article 5.2 and 8.10). 
  • Any inaccuracies in the rental agreement must be reported to SnappCar support within 48 hours after the end of the rental period (article 8.13). 
  • Damages to the vehicle must be reported to the insurer directly, within the time frame as determined by the insurer (article 10.2). 
  • The owner of the vehicle is responsible for compliance with tax or other regulations that may apply to the rental or lease of the vehicle (article 11.11).
  • The renter of the vehicle needs to return the vehicle to a permitted parking space (which is explicitly approved by the owner of the car, article 8.7). 
  • The deductible that has to be paid by the renter may vary depending on certain factors. 
  • If the renter has not bought off the deductible and damages occur, SnappCar is entitled to collect a prepayment on the deductible from the renter (article 10.5 and 10.6).
  • SnappCar may demand a deposit from a renter (article 11.13).
 • We work with new payment providers, Stripe and Mollie Payments. By agreeing to SnappCar’s Terms and Conditions, users agree to be bound by the terms and conditions of these providers. If users do not accept this, they cannot use the services as provided by SnappCar (article 11.3-11.5).
 • We clarify that users may not claim any loss of revenues (article 13.3) and that we are not liable for damages arising as a result of the insurer’s assessment on whether or not damages are eligible for reimbursement (article 13.4).

Om Li Höglund

Li är Keyless Lead på SnappCar. Henne kan du prata med när det gäller våra nyckelfria bilar!

KATEGORI

Om Snappcar